ทหาร ร่วมกับชาวบ้าน ลงแขกเกี่ยวข้าวประชารัฐ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีวิถีชาวนาไทย

24 เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา นำกำลังพลทหาร ร่วมกับชาวบ้าน ลงแขกเกี่ยวข้าวประชารัฐ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีวิถีชาวนาไทย
วันนี้ (24 เม.ย. 61) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 โดยกองร้อยทหารพรานที่ 4714 ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าวประชารัฐ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรทำนาตามวิถีดั้งเดิม ขึ้นที่บริเวณพื้นที่แปลงนา หมู่ที่ 3 ตำบลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีพลตรี สมชาติ เปรมจิตต์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยพันเอก อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ซึ่งได้นำกำลังพล เจ้าหน้าที่ทหารพราน 4714 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ เครือข่ายผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลยะลา ลงแขกเกี่ยวข้าว
ทั้งนี้ เพื่อรวมตัวกันทำนาตามอย่างวิถีชีวิตชาวนาไทยแบบดั้งเดิม ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร สืบสานอนุรักษ์วิถีชีวิตเกษตรกรท้องถิ่น ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างความรัก ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันในชุมชน สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขในชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อรัฐ และส่วนราชการในท้องที่
ขณะที่ ชาวบ้านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกัน และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมนี้ไว้ให้คงอยู่
พลตรี สมชาติ เปรมจิตต์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า การลงแขกเกี่ยวข้าวถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านแถวนี้ทั้งหมด และมีหน่วยงานภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ดีใจที่เห็นความสามัคคีของคนในพื้นที่ ที่มาช่วยกันลงแรง ร่วมใจกัน นับเป็นประเพณีหนึ่งที่ช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์อันดี ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และหวังว่าประเพณีที่ดีนี้จะอยู่คู่กับชาวบ้าน จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานตลอดไป
ทั้งนี้ ตำบลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ร้อยละ 70 ชาวบ้าน ประกอบอาชีพเกษตรกรทำนาปี โดยผลผลิตจากการทำนาเก็บไว้บริโภค พื้นที่การทำนาประมาณ 3,246 ไร่ ซึ่งการทำนายังคงปฎิบัติแบบชาวนาดั้งเดิม โดยชุดปฎิบัติการตำบลยะลา ได้ร่วมส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรทำนาเพื่อลดต้นทุน แรงงานการผลิต โดยหันมายึดตามแนววิถีเกษตรพอเพียง ด้วยการลงแขกดำนาและลงแขกเกี่ยวข้าว
สำหรับฤดูการทำนาปี 2561 เกษตรกรในพื้นที่ตำบลยะลา ทำนาเพิ่มขึ้น ที่นาร้างลดจำนวนลงเหลือเพียง ร้อยละ 8 โดยเกษตรกรทำนาขยายพื้นที่ จำนวน 841 ไร่เศษ และมีการทำนารวมเพื่อนำผลผลิตมาจัดตั้งเป็นกองทุนข้าว ตำบลยะลา และเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 60 กองร้อยทหารพรานที่ 4714 ร่วมกับกำนันตำบลยะลา ได้จัดกิจกรรมดำนาประชารัฐ 61 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรทำนา โดยมีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ นักเรียน และประชาชนร่วมกิจกรรม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา