สหกรณ์สกลนครม อบพันธุ์ข้าวพระราชทาน ช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มอาชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม

09 เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่กลุ่มอาชีพ ประชาชน ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสุนทร อิ่มสมบัติ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ เข้าร่วมพิธีด้วย
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดสกลนคร ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจากพายุเซินกา ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มีสมาชิกกลุ่มอาชีพ ประชาชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว ส่งผลให้นาข้าวสมาชิกได้รับความเสียหาย จำนวน 200 ราย พื้นที่จำนวน 1,315 ไร่ ประกอบกับขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะใช้เพาะปลูกในฤดูกาลผลิตที่จะมาถึง
ในการนี้ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประสานมายังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เพื่อขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 19.725 กิโลกรัม เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพ ประชาชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี ที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพ ประชาชน เพื่อนำพันธุ์ข้าวพระราชทานไปเพาะปลูกขยายพันธุ์ในพื้นที่ของตนเอง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพ ประชาชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนครต่อไป

ญาณิศา คำจวง ภาพ/ข่าว
ทีม ปชส. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กษิเดช ชมภูสิงห์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.สกลนคร