พมจ.พิจิตร เตรียมผลักดันสตรีพิการให้เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิสวัสดิการที่กฎหมายกำหนด

31 ม.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร เตรียมผลักดันสตรีพิการให้เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิสวัสดิการที่กฎหมายกำหนด
วันนี้ 31 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจิตร ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อทำความเข้าใจในแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวกับคนพิการ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินอนุมัติโครงการ กำหนดวงเงินและค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนแผนงานโครงการ และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ รวมไปถึงตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร เตรียมผลักดันโครงการ “เสริมพลังสตรีพิการให้เข้าถึงสิทธิ และใช้ประโยชน์สิทธิสวัสดิการที่กฎหมายกำหนด” เพื่อเสริมสร้างความรู้และปรับเจตคติด้านสิทธิตามกฎหมาย เร่งพัฒนาและส่งเสริมให้สตรีพิการทุกกลุ่ม ทุกระดับอายุ มีความรู้ความ ความเข้าใจ ในการช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อให้สตรีพิการไม่ถูกกระทำความรุนแรง ปราศจากการล่วงละเมิด และการแสวงหาผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ
นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ ได้รับฟังรายงานสถานการณ์เงินกองทุน และรายงานข้อมูลลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิจิตร โดยข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 มีจำนวนลูกหนี้ทั้งหมดคงเหลือ 1,732 ราย เป็นเงินที่ให้กู้ทั้งหมดตามสัญญา 26,373,407 บาท ซึ่งมีลูกหนี้ที่ไม่ติดต่อชำระเงินตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป จำนวน 685 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรภัทร จิตตรีพรต

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร