ผู้ว่าฯ เลย เดินทางเยี่ยมชม การทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรแนวใหม่ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแท่น ภายใต้วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย THAILOEI 4.0

20 มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (20 มี.ค. 61) เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เดินทางไปที่ อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรแนวใหม่ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแท่น โดยที่โรงเรียนแห่งนี้ได้มีการสอนให้เด็กนักเรียน ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทร์ย์ การทำโรงเลี้ยงใส้เดือน และโรงเลี้ยงไก่ นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปสิ่งที่ได้จากการปลูกเกษตรแบบอินทรย์มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียนและคนในชุมชน อาทิ ข้าวอินทรีย์วังแท่น นำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรี ลูกประคบ ยาหม่อง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการเย็บออกแบบกระเป๋าเป็นลวดลายต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างอาชีพเสริมให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังแท่น ได้อีกทาง
ในโอกาสนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เยี่ยมชม โรงเรียนบ้านวังแท่น ภายใต้วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย THAILOEI 4.0 ในหัวข้อ Education เลยเมืองแห่งการศึกษา ในฐานะที่โรงเรียนบ้านวังแท่นเป็นโรงเรียนทำกินต้นแบบ ในการสอนให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในการทำการเกษตรอินทรีย์และเกษตรแนวใหม่ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังได้เข้าชมห้องศิลปะของโรงบ้านวังแท่น พร้อมกล่าวชื่นชมเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ ที่มีความสามารถที่โดดเด่นในเชิงศิลปะเป็นอย่างมาก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราทธ์ ว่องการดี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เลย