สารคดี วันพืชมงคล

14 พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัย ทั้งยังพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกในฤดูนาปี จากโครงการนาทดลอง โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มาใช้ในพระราชพิธีนี้ด้วย
การประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กำหนดขึ้น 2 วันวันแรกเป็นพิธีสงฆ์ เรียกว่า "พระราชพิธีพืชมงคล" ที่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหาร เพื่อให้พืชพันธุ์เหล่านั้น เจริญงอกงามปราศจากโรคภัย และทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ส่วนวันถัดมาเป็นพิธีพรหมณ์ เรียกว่า "พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือพิธีแรกนา" เป็นการเริ่มต้นไถนา และหว่านเมล็ดพันธุ์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแทนพระองค์ เริ่มการหว่านไถ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรดำเนินตาม รวมทั้งเป็นสัญญาณว่า ฤดูแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
ตั้งแต่ปี 2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็น "วันเกษตรกร” ประจำปีอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพ็ญสิน สงเนียม / สวท. เพ็ญสิน สงเนียม / สวท.

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย