NNT

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลจากการสำรวจข้อมูลพบในปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

10 เม.ย. 2561 l 13:30

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่าจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และปี 2574 ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด เพราะจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ ผลจากการสำรวจประชากรไทย 67.6 ล้านคน ในปี 2560 แบ่งเป็นชาย 33 ล้านคน หญิง 34.6 ล้านคน และเป็นมีผู้สูงอายุทำงาน 3.9 ล้านคน หรือร้อยละ 35.1 ของผู้สูงอายทั้งหมด ส่วนใหญ่ประกอบธุรกจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
สำหรับ 5 อาชีพที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทำ ได้แก่ การเกษตร งานบริการและจำหน่ายสินค้า อาชีพขั้นพื้นฐาน ช่างฝีมือ และด้านเครื่องจักรและประกอบชิ้นส่วน โดยผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่ให้เหตุผลว่า สุขภาพยังแข็งแรง มีแรงทำงาน ต้องหาเลี้ยงครอบครัวหรือตนเอง และเป็นอาชีพประจำไม่มีผู้ดูแลแทน ส่วนแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.7 มาจากบุตรมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 31 มาจากการทำงานของผู้สูงอายุ และได้รับเบี้ยยังชีพจากราชการ ซึ่งยังพบว่าเฉลี่ยผู้สูงอายุชายมีรายได้ต่อปีกว่าผู้สูงอายุหญิง ขณะที่ผู้สูงอายุไทยยังคงได้รับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลถึงร้อยละ 99.2 มาจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ และสิทธิ์ประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทน มีเพียงร้อยละ 0.8 ไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาล
นอกจากนี้ ในปี 2560 จากการสำรวจพบว่าผู้สูงอายุไทยอยู่ลำพังคนเดียวสูงขึ้นร้อยละ 10.8 รวมถึงหากพิจารณาอัตราการพึ่งพิงปี 2560 ประชากรวัยทำงาน 100 คน ต้องรับภาระประชากรสูงอายุและวัยเด็กถึง 51 คน และคาดว่าปี 2570 จะเพิ่มเป็น 64 คน โดยสังคมไทยควรจะต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว เช่น ผู้สูงอายุต้องมีการดูแลสุขภาพและการกิน ส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมทางสังคม ปรับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยและบริการสาธารณะที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ รวมถึงขยายอายุการทำงานให้มากกว่า 60 ปี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังแนะนำผู้ที่มีอายุ 50 - 59 ปี ควรเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้สูงวัยในอนาคต เพื่อไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปัทมา สุทธิประทีป /สวท.

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย