กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียนแก่โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา

06 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 420

        วันนี้ (6 มี.ค.63) เวลา 10.00 น. กรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา โดยมีหม่อมหลวงสุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน และมีนายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย และนางสาวชนากานต์ หมื่นพันชู ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงาเข้าร่วมงาน ภายในงาน น้องๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับ มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่างๆ การสาธิตกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่างๆของโรงเรียน 

        ทั้งนี้ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน” เพื่อประชาชนและเยาวชนไทยสร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน ชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน จนถึงปี 2562 กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ แล้ว จำนวน 52 แห่งใน 52 จังหวัดโดยมีเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนทุกจังหวัดทั่วประเทศ

       สำหรับโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียน 696 คน และเป็นโรงเรียนแห่งที่ 12 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน#กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ #ห้องสมุดอาเซียนแก่โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พงษ์ธร ทะสังขาร์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา