นครพนมมีพื้นที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์กว่า 1 แสนไร่

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 326

นครพนมมีพื้นที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์กว่า 1 แสนไร่

            นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวมเกษตรกร 18,884 ราย พื้นที่การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 115,903 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.45 ของพื้นที่การเพาะปลูกทั้งหมดของจังหวัด ประกอบด้วยสินค้าหลัก คือ ข้าวหอมมะลิและพืชผัก โดยมีเป้าหมายการพัฒนา “นครพนม นครแห่งเกษตรอินทรีย์” ในการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ของการพัฒนาในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 

            สำหรับการดำเนินการระดับต้นทาง เป็นการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน ส่วนการพัฒนาระดับกลางทาง เช่น การแปรรูป เพิ่มและสร้างคุณค่า เป็นการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตรวจรับรองมาตรฐาน การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาสถาบันเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต้นแบบ เป็นต้น

            ส่วนการพัฒนาระดับปลายทาง เช่น การขนส่งสินค้า พัฒนาเป็นศูนย์รวบรวม แสดงสินค้ากระจายสินค้าอินทรีย์ พัฒนาเส้นทางการขนส่ง และพัฒนาศูนย์ One stop service อินทรีย์ และการพัฒนาระบบตลาดและสถาบันเกษตรกร การเจรา จัดหาตลาด สร้างตลาดภายในประเทศ การซื้อขายออนไลน์ การควบคุมคุณภาพสินค้าอินทรีย์ การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร เป็นตัน

            สำหรับจังหวัดนครพนมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกร ในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลผลิต เพิ่มมูลค่าและการตลาด โดยเน้นการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนามาตรฐาน และการแปรรูปผลผลิต ให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง และส่วนหนึ่งสถาบันเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตข้าวและแปรรูปข้าว เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว และจำหน่ายให้กับผู้บริโภค และผู้ประกอบการค้าข้าวอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการอาศัยการเชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาด ที่มีสถาบันเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตันแบบ เป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาการแปรรูป และรับซื้อผลผลิตในราคาสูงกว่าตลาดให้กับสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและพืชผักอินทรีย์ของจังหวัด โดยเน้นกระบวนการสร้างคุณค่าในกระบวนการควบคุมและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมให้กับสถาบันเกษตรกร/กลุ่มวิสากิจชุมชน โดยจัดกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานและพัฒนาผู้ตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์เบื้องตันของจังหวัดในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรผู้ผลิต เพื่อเข้าสู่การมีมาตรฐานอินทรีย์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรต่อไป


#พื้นที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์กว่า1แสนไร่ #นครพนมนครแห่งเกษตรอินทรีย์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์