คณะผีตาโขน เทศบาลตำบลด่านซ้าย จ.เลย ร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ท้องสนามหลวง

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 498

คณะผีตาโขน เทศบาลตำบลด่านซ้าย จ.เลย ร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ท้องสนามหลวง

            วานนี้ (13 ธ.ค. 62) เทศบาลตำบลด่านซ้าย นำคณะผีตาโขนร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ท้องสนามหลวงโดยรัฐบาลได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 5 - 14 ธันวาคม 2562 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

            - การออกร้านของโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สโมสรกีฬา BBG (BBG Club)

            - นิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิ Miracle of Life ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

            - การจัดนิทรรศการ “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน” เป็นการแสดงกิจกรรม CSR โดยนำกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง

            - กิจกรรมการบริการประชาชน เช่น การฝึกอาชีพ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า นวดแผนไทย การแจกจ่ายกล้าไม้ การออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนด้านการทะเบียนและสัญชาติ บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น

            - การจัดนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ” เป็นการแสดงวิถีชีวิตของชุมชน 4 ภาค ที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จสามารถเป็นแบบให้แก่ชุมชนอื่น ๆ

            - การจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น 4 ภาค รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าแก่ประชาชน

            - การแสดงประติมากรรม เช่น ยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท้าวจตุโลกบาล 4 ทิศ รวมทั้งชมความงดงามของเรือพระที่นั่งจำลอง 4 ลำ คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ตลอดจนการแสดงน้ำพุที่สวยงาม

            ในการนี้ เทศบาลตำบลด่านซ้าย ขอขอบพระคุณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย ที่ให้โอกาสเทศบาลฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้#คณะผีตาโขน #เทศบาลตำบลด่านซ้าย #จังหวัดเลย #กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี #วันพ่อแห่งชาติ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย