จ.พังงา ขับเคลื่อน 5 เมืองสู่เมืองอัจฉริยะ

09 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 715

          วันนี้ (9 ธ.ค. 62) เวลา 13.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพังงาเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่างยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

          กระทรวงมหาดไทยจึงได้ให้จังหวัดที่มีพื้นที่เป้าหมายเป็นเมืองอัจฉริยะ พิจารณาสนับสนุนแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาฯ ในพื้นที่ ซึ่งอาจจะพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และบรรจุให้อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดพังงาจึงขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะด้วยการบูรณาการกับหลายหน่วยงาน ทั้งส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ ภาคสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อกำหนดแผนงานในการขับเคลื่อน

          รวมทั้งพิจารณาการคัดเลือกลักษณะของการพัฒนาพังงาเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน ประกอบด้วย

          1.สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

          2.เศรษฐกิจอัจฉริยะ

          3.ขนส่งอัจฉริยะ

          4.พลังงานอัจฉริยะ

          5.พลเมืองอัจฉริยะ

          6.การดำรงชีพอัจฉริยะ

          และ 7.การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม คือ เทศบาลเมืองพังงา เทศบาลเมืองตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคึกคัก เทศบาลตำบลท้ายเหมือง และเทศบาลตำบลโคกกลอย เพื่อผลักดันให้เป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป#จังหวัดพังงา #ขับเคลื่อน 5 เมืองสู่เมืองอัจฉริยะ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พงษ์ธร ทะสังขาร์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา