จังหวัดสุโขทัย ได้รับการพิจารณาจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านศิลปหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

01 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 359

จังหวัดสุโขทัย ได้รับการพิจารณาจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านศิลปหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน


        จากการที่จังหวัดสุโขทัย ได้รับการคัดเลือกจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ารับการประเมินเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และมีคณะกรรมการจากองค์การยูเนสโกเดินทางลงพื้นที่ ทำการประเมินมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การเป็นเมืองสร้างสรรค์ ได้แก่ความร่วมมือระหว่างชุมชน ท้องถิ่นและภาครัฐ ในการสร้างสรรค์เมืองผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการนำสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 

        จังหวัดสุโขทัยมีความพร้อมในทุกด้าน จึงสามารถผ่านการประเมินและได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านศิลปหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโกในที่สุด ส่งผลให้จังหวัดสุโขทัยจะได้รับสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายขององค์การยูเนสโกในการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ด้านการค้า การท่องเที่ยวในระดับชาติ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ กับประเทศสมาชิกกว่า 246 เมืองทั่วโลกต่อไป

        ปัจจุบันจังหวัดสุโขทัย สิ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกจำนวน 3 รายการ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 หลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกความทรงจำของโลกเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562


#จังหวัดสุโขทัย #องค์การยูเนสโก #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนกฤต มาตรแม้น

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.สุโขทัย