Contact Us เกี่ยวกับเรา

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์    90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง10310 โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579

WEBSITE :http://thainews.prd.go.th, WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com

วิสัยทัศน์

สำนักข่าวแห่งชาติจะเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือและอ้างอิง ในฐานะแหล่งข่าวที่เป็นทางการของประเทศไทย และประชาคมโลกได้มีโอกาสรับรู้ เกิดความเข้าใจ เกิดความสมดุลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย และทัศนคติที่ดีต่อกันในสังคมโลก

ค่านิยมขององค์กร

- ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานอย่างมืออาชีพ เป็นทีมและบูรณาการ
- เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการค่านิยม

พันธกิจ

๑. ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เข้าใจ และเกิดความรู้สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการ พัฒนาประเทศ
๒. ให้คำปรึกษาและวางแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์
และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ
๓. บริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๔. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
๕. พัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ และNew Media ที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและทันสมัยเสมอ

ประวัติความเป็นมา

สำนักข่าวแห่งชาติ

 

         สำนักข่าวแห่งชาติ เป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเดิมชื่อ "สำนักข่าว" ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2537 จากการรวมหน่วยงาน คือ กองข่าวในประเทศและกองข่าวต่างประเทศ

         ต่อมาในปี พ.ศ.2551 กรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบภารกิจสำคัญตามโครงการที่มีความสำคัญสูง (Flagship) โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างซึ่งมอบหมายภารกิจสำคัญและปรับระดับงานขึ้นเป็น สำนักข่าวระดับชาติ ในการเป็นฐานข้อมูลข่าวสารกลางของประเทศ มุ่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมไทยและสังคมโลก สร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานรัฐ สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอผู้บริหารหรือรัฐบาลใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารประเทศ เพื่อให้ประชาชนทั้งในประเทศและประชาคมโลกได้มีโอกาสรับรู้ และเกิดความเข้าใจ เกิดความสมดุลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ http://thainews.prd.go.th ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนำเสนอข่าวและรายการภาคภาษาอังกฤษในรูปแบบทีวีบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งถือว่าเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษแห่งแรกของรัฐ

         โดยในอนาคต สำนักข่าวแห่งชาติ มุ่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือผ่านทางระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โครงสร้างภายในหน่วยงาน

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการด้านการบริหารงานทั่วไป งานบุคคลและสวัสดิการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

๒. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้า สัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดระบบการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและ สร้างเสริมความเข้าใจภายในองค์กร จัดระบบฐานข้อมูลองค์กร เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายนอก โดยร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือบริการ รวม ถึงจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กร และขยายฐานข้อมูลไปสู่ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์ เน็ต เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ข้อมูลจากหน่วย งานภายนอก และพัฒนาความสามารถให้เป็นศูนย์ประสานงานการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

๓. ฝ่ายแผนงานและประสานงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการวางแผนปฏิบัติงานการใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแบ่งออกเป็น ๒ งาน ดังนี้ ๓.๑ งานแผนงานและประสานเครือข่าย ๓.๒ งานข้อมูล

๔. ส่วนจัดและควบคุมรายการ หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำรายการ โดยประสานงานกับส่วนผลิตรายการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อนำรายการที่จะแพร่ภาพออกอากาศมาตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมในเนื้อหาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐก่อนการแพร่ภาพออก อากาศว่ามี ผลกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมมากน้อยเพียงใด และกำกับดูแลการแพร่ภาพออกอากาศให้เป็นไปตามผังราย การประจำวัน รวมทั้งให้บริการสื่อแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายจัดรายการ ฝ่ายปฏิบัติการและข้อมูลการออกอากาศ และฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์รายการ

๕. ส่วนผลิตรายการ หน้าที่และความรับผิดชอบ ผลิตรายการต่างๆ ตามนโยบายและแผนงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ทั่วไป บันเทิง กีฬา เทคโนโลยี และอื่นๆ เพื่อจัดทำแผนโครงการ และแผนผลิตรายการโทรทัศน์ทุกประเภท แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน และ ๑ ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มงาน ผลิตรายการ กลุ่มงานออกแบบและสร้างสรรค์ และฝ่ายศิลปกรรม

๖. ส่วนสื่อข่าวและรายงานข่าว หน้าที่และความรับผิดชอบ ผลิตรายการข่าว สารคดีข่าว และวิเคราะห์ข่าว ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ ติดตามข่าว ที่น่าสนใจจากแหล่งข่าวทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการสัมภาษณ์หรือประมวลข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รายงานข่าวมายังกองบรรณาธิการเพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร พิจารณาคัดเลือก เรียบเรียง และผลิตข่าว

๗. ส่วนเทคโนโลยี หน้าที่และความรับผิดชอบ ควบคุมการทำงาน การใช้อุปกรณ์เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ อุปกรณ์ส่วนควบ เครื่องส่งฯ และห้องส่งฯ โดยการควบคุมสัญญาณภาพ และเสียง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายการต่างๆ ตามแผนผังรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ควบคุม ตรวจสอบ คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังสถานีเครือข่ายและสถานีวิทยุ โทรทัศน์ในภูมิภาคและเอเชียแปซิฟิค ควบคุมการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการผลิตรายการทั้งในและนอกสถานที่ จัดทำแผนการหาและพัฒนาอุปกรณ์การผลิตโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องมือสำหรับการเผยแพร่ออกอากาศทั้งภายใน และห้องเครื่องส่งทดแทน ตลอดจนซ่อมบำรุงรักษาให้พร้อมที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทุกโอกาส และทุกเวลา แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย ๑ กลุ่มงาน ได้แก่ ฝ่ายควบคุมการออกอากาศ ฝ่ายสถานีเครือข่าย กลุ่มงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา ฝ่ายสนับสนุนการผลิตรายการ