รัฐบาลจัดงาน MEET the PRESS ครั้งแรก เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไขข้อสงสัยแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เดินหน้าโครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 จังหวัดนนทบุรี

รัฐพร้อมจ่ายเงินอุดหนุนชดเชยรายได้ตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ขณะที่ปี 2561 หลังปิดรับสมัคร มีเกษตรกรสนใจกว่า 45,000 ราย พื้นที่ 487,000 ไร่ มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 300,000 ไร่

สภานิติบัญญัติ มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. … โดยเป็นการกำหนดวินัยทางการเงินการคลังรัฐ ที่นำเอาหลักการใช้เทคนิคใหม่มาใช้ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป

อ.ส.ค. เตรียมจัดเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 “สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน สู่โคนมไทย 4.0” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย 30 ม.ค. - 5 ก.พ.นี้ ณ เชิงเขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

กรมชลประทาน ย้ำ สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปกติ ยังไม่มีปัญหาภัยแล้ง หลังมีข่าวน้ำเจ้าพระยาบริเวณจ.อ่างทอง ลดลงต่อเนื่องจนเห็นสันดอนทรายกลางแม่น้ำหลายจุด ยืนยันน้ำต้นทุน 4 เขื่อนหลักเพียงพอสนับสนุนพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาตลอดหน้าแล้งนี้

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระบุ กองทัพคงขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นมีความสมบูรณ์

มติคณะกรรมการค่าจ้าง สรุปผลปรับค่าจ้างปี 2561 แบ่งเป็น 7 ระดับ ต่ำสุด 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 308 บาท สูงสุดภูเก็ต ชลบุรี ระยอง 330 บาท ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่ 325 บาท

กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งดำเนินการโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกำชับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกจังหวัด

ปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุ การพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำมีความรอบคอบเป็นที่ยอมรับ ยืนยัน ไม่กระทบกับราคาสินค้า

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีบวงสรวง พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 9 พระองค์และวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทยเนื่องในวันกองทัพไทย