สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | จ.สระแก้ว ขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งแบบบูรณาการสร้างการรับรู้ประชาชนและคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตามนโยบายของรัฐบาล

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561