สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561