สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561