สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | จ.ขอนแก่น มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6  ข้อ ของนายกรัฐมนตรี  ยอดรวม 187,131คน

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561