สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมถนนคนเดินเซราะกราว ถนนสายวัฒนธรรมที่สามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ สะท้อนวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561