สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 ประชุมถอดบทเรียนหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561