สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | ปภ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เตรียมฝึกป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561