สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | ป.ป.ช. จัดกิจกรรมสัมมนาจัดทำแนวทางการพัฒนาโครงการเยาวชนเพื่อการต่อต้านการทุจริต หวังสร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนต่อต้านการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561