NNT

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน

13 มี.ค. 2561 l 11:53

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน

วันนี้ (13 มี.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมวัชรนารี โรงเรียนกำแพงแพชรพิทยาคม นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ร่วมทำพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน
ด้วยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งจะเป็นโรงเรียนต้นแบบให้โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด ได้พิจารณานำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป โดยโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 จนขณะนี้ได้มีการส่งมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ มาแล้ว 30 โรงเรียนทั่วประเทศ
โดยในปีงบประมาณ 2560 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้พิจารณาให้โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนเดียวในจังหวัดกำแพงเพชรได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับเยาวชน คณาจารย์ และชุมชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนและพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยพัทธ์ รชตเหมภาส

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร