NNT

จ.ศรีสะเกษ จับมือทุกภาคส่วนโดยบูรณาการร่วมขับเคลื่อนสู่จังหวัด TO BE NUMBER ONE ขณะที่ผู้ว่าฯ ประกาศให้พฤหัสบดีทุกสัปดาห์ เป็นวัน TO BE NUMBER ONE ของ จ.ศรีสะเกษ

09 ม.ค. 2561 l 16:21

จังหวัดศรีสะเกษ จับมือทุกภาคส่วนโดยบูรณาการร่วมขับเคลื่อนสู่จังหวัด TO BE NUMBER ONE ขณะที่ผู้ว่าฯ ประกาศให้พฤหัสบดีทุกสัปดาห์ เป็นวัน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้ (9 ม.ค. 61) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ทั้ง 22 อำเภอ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ด้วย
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และประกาศให้วันพฤหัสบดี ทุกสัปดาห์ เป็นวัน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนมีกระแสนิยมการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ตลอดจนวัยรุ่นและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจสามารถดำรงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด และเพื่อป้องกันปัญหาการเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยบูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน รวมทั้งมีความพร้อมที่จะก้าวสู่จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พรหมมาศ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ