NNT

อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเวทีเสียงสะท้อนธรรมาภิบาลป่าไม้ อุณหภูมิ 15 องศา กับความเร่งด่วนที่ต้องมีธรรมาภิบาล ป่าไม้ ครั้งที่ 1 และการบริหารจัดการป่าไม้ให้มีธรรมาภิบาล

13 ธ.ค. 2561 l 15:09

อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเวทีเสียงสะท้อนธรรมาภิบาลป่าไม้ อุณหภูมิ 15 องศา กับความเร่งด่วนที่ต้องมีธรรมาภิบาล ป่าไม้ ครั้งที่ 1 และการบริหารจัดการป่าไม้ให้มีธรรมาภิบาล

ที่โรงแรมน่านกรีนเลค จังหวัเน่าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน เปิดเวทีเสียงสะท้อนธรรมาภิบาลป่าไม้ “อุณหภูมิ 1.5 องศา กับความเร่งด่วนที่ต้องมีธรรมาภิบาล ป่าไม้ ครั้งที่ 1 กรมป่าไม้ ร่วมกับ จังหวัดน่าน สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผู้แทนภาครัฐ ภาคประชาสังคม คนในชุมชน คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า(รีคอฟ)และมูลนิธิรักษ์ไทย ได้จัดขึ้น นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ปาฐกถาพิเศษ นโยบายและทิศทางการทำงานของภาครัฐ การบริหารจัดการป่าไม้ให้มีธรรมาภิบาล โดยเปิดรับข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเวที เป็นนโยบายการบริหารจัดการป่าไม้ของไทย มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และกลไกสากลในหลายด้าน แม้จะไม่ได้มีข้อผูกมัดทางกฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศไทยมีการประกาศเป้าหมายทางนโยบายและได้มีการดำเนินการเพื่อลดการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนมาให้ได้ไม่น้อยกว่า 40% อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสอดรับกับปฏิญญา New York Declaration ด้านป่าไม้ ที่นานาประเทศได้ร่วมกันประกาศให้การสูญเสียพื้นที่ป่าลดลงเหลือศูนย์ภายในปี 2030 หรือปี 2573
ทั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้จัดเตรียมข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนภาคสมัครใจ เฟล็กที กับทางสหภาพยุโรป ข้อตกลง นี้ จะทำให้ประเทศไทยมีระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ผู้ซื้อไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรปว่า สินค้าไม้ที่มีการค้าขายไปจากประเทศไทย เป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีการปลอมปนไม้เถื่อน ซึ่งทางกรมป่าไม้เชื่อมั่นว่า ระบบนี้จะช่วยทำให้เกิดการจัดการป่าไม้ที่มีธรรมาภิบาลได้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการค้าขายไม้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงการส่งออกมากยิ่งขึ้น การเปิดเวทีในครั้งนี้ ทำให้ทั้งภาครัฐ ประชาสังคมและชุมชนได้มาร่วมปรึกษาหารือที่จะสามารถเป็นแนวทางที่ดีของการสร้างธรรมาภิบาลป่าไม้ให้เกิดขึ้นได้ทางหนึ่ง ซึ่งจังหวัดน่าน ยังมีพื้นที่ป่าที่คงสภาพอยู่ มากกว่า 60% ของพื้นที่ จึงจำต้องเปิดเวทีในการถกประเด็นเกี่ยวกับอุณหภูมิ 1.5 องศา กับความเร่งด่วนที่ต้องสร้างธรรมาภิบาลป่าไม้ เพื่อการเป็นแหล่งของการสะสมคาร์บอนและการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ สะท้อนแนวทางการส่งเสริมให้การบริหารจัดการป่าไม้ของประเทศไทยให้มีธรรมาภิบาล เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยได้มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของประเทศ รวมถึงการแสดงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกด้วย
ในการนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าว กรมป่าไม้กำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการได้คล่องตัวและเอื้อประโยชน์ต่อการทำไม้เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขพ.ร.บ.ป่าไม้ ในมาตรา 7 เรื่องการยกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดินเอกชน การดำเนินการเรื่องการจัดสรรที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ หรือ คทช. ซึ่งจะทำให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องสิทธิที่ดินและการใช้ประโยชน์แก่พี่น้องผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการส่งเสริมป่าชุมชน โดยกำลังเร่งดำเนินการให้มีการจัดทำพ.ร.บ.ป่าชุมชนให้ได้ออกมาในอีกไม่ช้า ซึ่งภาครัฐมีความพยายามที่ไม่ใช่เพียงดูแลพื้นที่ป่าไม้ แต่พยายามทำให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน