NNT

กรมอาเซียนส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง จังหวัดพิจิตร

12 มี.ค. 2561 l 15:10

วันนี้ (12 มี.ค.61) นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยโรงเรียนลำดับที่ 36 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียนจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน และนายสาโรจน์ ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขต 2 ร่วมพิธีเปิด
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด ได้พิจารณานำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 จนขณะนี้ได้มีการจัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนต่างๆ มาแล้วจำนวน 30 โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแห่งนี้ได้นำภาษาอาเซียนเข้ามาสอนให้กับเด็กๆ ตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบันเด็กนักเรียนสามารถพูดภาษาอาเซียนได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเฉพาะภาษาเวียดนาม และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการทำ mou กับประเทศฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เพื่อการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนระหว่างครูผู้สอนและเด็กนักเรียนอีกด้วย
ทั้งนี้ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศได้สานต่อโครงการตามนโยบายรัฐบาล โดยจะจัดสร้างและมอบห้องสมุดอาเซียน ให้ครบทั้ง 77 จังหวัด เพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตระหนักรู้และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนให้เป็นเป็นระบบ และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียน ในการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆในกระบวนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรภัทร จิตตรีพรต

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร