NNT

จ.ขอนแก่น รวมพลังเครือข่ายประชารัฐ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

05 มิ.ย. 2561 l 12:05

วันที่ (5 มิถุนายน) ของทุกปี ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจากนานาชาติ ในการจัดประชุมระดับโลก ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2515 และวันสิ่งแวดล้อมโลกในปี 2561 มีประเด็นหลักในการรณรงค์ คือ Beat plastic Pollution มีคำขวัญว่า “ if you can’t reuse it,refuse it” มีภาษาไทยว่า “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”

วันนี้ (5 มิถุนายน 2561) ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และพลังของเครือข่ายประชารัฐ ในการประสานความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ. ศ. 2560 – 2564) ให้เกิดอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามโรดแมป การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การบริหารจัดการคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ และการจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษ และการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เมืองอัจฉริยะ( Smart City) หรือเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแห่งการทำความดีเพื่อรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม แก่ทุกภาคส่วน
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีประกาศเจตนารมณ์รักษ์โลก เลิกพลาสติก พิธีมอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบ และผู้นำด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิธีลงนามร่วมเครือข่ายกลุ่มประชารัฐร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม เวทีเสวนาความร่วมมือประชารัฐเพื่อจัดการลำน้ำพองอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา การจัดนิทรรศการให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนวนมาก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น