NNT

จังหวัดนครพนม เตรียมจัดงาน "เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" ในปี พ.ศ.2561 9 - 17 กันยายน นี้ 9 วัน 9 คืน

18 ก.ค. 2561 l 20:02

สืบเนื่องจากนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2329 ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามเมืองจาก "เมืองมรุกขนคร" เป็น "เมืองนครพนม" ซึ่งในปีพุทธศักราช 2561 จังหวัดนครพนม จะมีอายุครบ 232 ปี จังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน ได้กำหนดจัดงาน "เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" ในปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 9 - 17 กันยายน 2561 (9 วัน 9 คืน) ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช เขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเฉลิมฉลองความมั่นคงสวัสดีของจังหวัดนครพนม สร้างความรัก ความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น โดยกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการในช่วง ก่อนการจัดงาน 1) การประกวดตราสัญลักษณ์ของงานฯ 2) การเสวนาวิชาการ ชำระประวัติศาสตร์ 3) การจัดทำหนังสือที่ระลึกการจัดงาน "เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" 4) การพัฒนาเมืองนครพนม 5) การประกวดภาพถ่ายความประทับใจเมืองนครพนม และกิจกรรมที่จะดำเนินการในช่วงการจัดงาน 9 วัน 9 คืน 1) วันเปิดงาน ขบวนแห่ รำบูชาเมือง 2) พิธีบวงสรวงบรรพชนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3) การทำบุญตักบาตร พระภิกษุ-สามเณร 231 รูป 4) การจัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองนครพนม 5) การแสดง แสง สี เสียง ประวัติความเป็นมาเมืองนครพนม 6) การแสดงของคณะหมอลำเพื่อเฉลิมฉลองงาน 7) กิจกรรมพาข้าวแลง และจัดกิจกรรมร่วมกับภาคเอกชน 8) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าบริเวณงานและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 9) การจัดกิจกรรมเที่ยวชมเมืองนครพนมผ่านภาพและกาพย์กลอน 10) การจัดทัศนศึกษาชมเมืองเก่า 11) การปั่นจักรยาน (Bike for Nakhonphanom) 12) การจัดการแข่งขันชกมวยไทยไฟต์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : โยษิตา แก้วบุญญากรษ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม