ชาวยะลา "ไม่เอาคนโกง" รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

07T07:15:26.170Z ธ.ค. 2561

วันนี้ (7 ธ.ค. 61) ที่ลานอเนกประสงค์ ตลาดกลางยางพารา และเขาหัวล้าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดยะลา ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภารรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และจุดยืนร่วมกันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานร่วมในการเปิดกิจกรรม
สำหรับกิจกรรมในงาน มีการแสดงพลังร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่น ๆ กิจกรรม “Yala Fun Trail ไม่เอาคนโกง” และการจัดแสดงนิทรรศการ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีนายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วม จำนวนกว่า 500 คน
นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา แสดงให้เห็นว่าตัวแทนของภาครัฐ เอกชน ได้ให้ความสำคัญต่อภารกิจนี้เพื่อมาร่วมแสดงเจตจำนงในการตระหนักถึงความซื่อสัตย์ สุจริต และการไม่ทุจริต คอร์รัปชัน อย่างจริงจังและร่วมกิจกรรมยะลา Fun Trail ไม่เอาคนโกง
จะเห็นได้ว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการบั่นทอนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การสร้างสันติสุข การสร้างสันติภาพ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งได้สร้างความเสียหายมูลค่ามากมายมหาศาล อีกทั้ง กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎมาย ป.ป.ช. กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ประกอบกับการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น นั้น จะใช้การปราบปราบ การชี้มูลความผิดเพื่อลงโทษวินัย หรืออาญา อย่างเดียวคงแก้ไขปัญหาไม่ได้อย่างยั่งยืน หากทุกคนยังไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญที่แก้ปัญหาได้ยาก คือ ค่านิยม กระแสหลักของคนไทยเราเป็นรูปแบบบุญคุณนิยม พวกพ้องนิยม อำนาจนิยม และสุขนิยม ที่ยังยึดโยงผูกติดอยู่กับกลุ่มผู้ใช้อำนาจที่ไม่ชอบเพื่อหวังได้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อีกทั้ง การยังไม่สามารถแยกแยะได้ออกระหว่างประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวมได้
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าการคอร์รัปชั่น คือ อาชญากรรมเป็นปัญหาหลักของสังคม และการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต่อไป ขอให้เจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่ในการจัดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา และทุกภาคส่วนในวันนี้บังเกิดผลเพื่อประเทศชาติ ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา