นายแพทย์ สสจ.ขอนแก่น กล่าวเน้นย้ำในปี 2562 เน้นสร้างบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าบุหรี่ มีพื้นที่ปลอดเหล้าบุหรี่เพิ่มขึ้น และขับเคลื่อนอำเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอำเภอ

24T19:23:23.363Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บุหรี่ และสุรา ประจำปี 2562 โดยนายแพทย์อดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บุหรี่ และสุรา และเป็นติดตามการดำเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในปี 2561 และแผนการพัฒนาการดำเนินงาน ปี 2562 โดยนางสาวกรรณิกา ตั้งวานิชกพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2562
โดยมีผู้เข้าประชุมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด บุหรี่ และสุรา ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลชุมแพ โรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)
ทั้งนี้ นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวเน้นย้ำ ในการดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 1.โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน ให้ดำเนินวางแผนกับกลุ่มเป้าหมายหลักและพื้นที่ดำเนินการให้ชัดเจน ค้นหาบุคคลต้นแบบที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จมาเป็นตัวอย่างและเชิดชูเกียรติ ใช้กลไกรัฐเป็นช่องทางสื่อสาร ประกาศพื้นที่สาธารณะปลอดเหล้าบุหรี่เพิ่มขึ้น เช่น การประกาศงานบุญ งานบวช ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ 2.ยาเสพติด ปรับกระบวนการบำบัดแนวใหม่จากกลุ่มผู้เสพติดที่เข้าบำบัดมากขึ้น โดยใช้การบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง สร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพัน เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดทุกระดับเพื่อให้สามารถใช้บุคลากรร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โดยมีค่าตอบแทนให้ การกำกับมาตรฐาน ระบบข้อมูลที่ถูกต้องนำมาใช้ประโยชน์ได้ 3.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ให้เน้นกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ให้ชัดเจน โดยในปี 2562 นี้ มีนโยบายขับเคลื่อน “อำเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอำเภอ” ขยายผลการป้องกันนักเสพหน้าใหม่ และให้สมาชิกมีส่วนร่วมดูแล เปิดเวทีให้แสดงออกหรืองานจิตอาสา โดยใช้ต้นทุนเดิมทางสังคมในชุมชนด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อมร น้อยเสนา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น(F.M.T.V)