nnt ต้านคอร์รัปชัน เทศบาลตำบลบ้านแหลม "ต้นแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" nnt ปตท. -บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ราคาคงเดิม มีผลวันพรุ่งนี้(24ม.ค.63) nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

จัดหางานจังหวัดสงขลา ทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่เปิด 3 หลักสูตร เร่งส่งเสริมการมีงานทำ เพิ่มอาชีพ สร้างรายได้ ประชาชนทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิมให้การตอบรับเป็นอย่างดี

24 พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

จัดหางานจังหวัดสงขลา ทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่เปิด 3 หลักสูตร เร่งส่งเสริมการมีงานทำ เพิ่มอาชีพ สร้างรายได้ ประชาชนทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิมให้การตอบรับเป็นอย่างดี
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สำนักงานจังหวัดสงขลา โดยกลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพ จึงได้ลงพื้นที่ให้บริการแนะแนวอาชีพ พร้อมคำปรึกษาด้านอาชีพที่ถูกต้อง ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แรงงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตามความรู้ ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ มีอาชีพ โดยเฉพาะผู้ประสบปัญหาในการหางานทำ
โดยได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดสงขลา “กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้” ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร “การผลิตบรรจุภัณฑ์จากไม้ไผ่” จัดขึ้น ณ วัดควนนาหว้าตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน , หลักสูตร “การทำอาหารไทย” จัดขึ้น ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน และหลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง” ณ โรงเรียนบ้านบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ซึ่งบรรยากาศของการอบรมทั้ง 3 หลักสูตร เป็นไปด้วยความคึกคัก และเป็นกันเอง ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิมหลากหลายวัยเป็นอย่างดี
สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-4845

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา