จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

22 ต.ค. 2561

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
วันนี้ (22 ต.ค. 61) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 241,597,800 บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท จำแนกเป็นงบรายจ่ายลงทุน 151,860,300 บาท และรายจ่ายประจำ 99,737,500 บาท ซึ่งขณะนี้ทุกโครงการได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว
สำหรับโครงการที่น่าสนใจและมีวงเงินสูงเกิน 10 ล้านบาท ได้แก่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร (พืชสมุนไพร ประมง ไม้ผล) โครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน โครงการถนนสายบ้านเชี่ยวหลาน-บ้านท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม โครงการถนนสายวัดคันธุลีรอบเขาชวาลา อำเภอท่าชนะ โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมเพื่อการพัฒนากิจกรรมเยาวชน โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ยั่งยืนของสัมมาชีพชุมชน โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขณะที่ งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 2562 ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 161,069,020 บาท จาก 10 โครงการ อาทิ โครงการถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดชุมพร (ตอน 4) ตำบลคันธุลี-สวนแตง งบประมาณ 50,000,000 บาท โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอำเภอท่าชนะ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวสู่จังหวัดชุมพร ช่วงที่ 3 งบประมาณ 19,456,000 บาท โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกประปา หมู่ที่ 9-หัวคลอง หมู่ที่ 13 ตำบลดอนสักเชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม งบประมาณ 11,453,800 บาท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำร้อน บ้านเขาพลู หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม งบประมาณ 14,754,000 บาท และโครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย งบประมาณ 49,000,000 บาท เป็นต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี