คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายฯ พร้อมครู กศน. 3 จชต. ถกประเด็นการศึกษา เพื่อนำไปทำแผนปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

18 ต.ค. 2561

วันนี้ (18 ตุลาคม 2561) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พ.อ. ดร.ก้อง ไชยณรงค์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานวิจัยกองทัพบก คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการศึกษา เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการศึกษา สร้างพลเมืองที่ดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ พร้อมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนประสบการณ์การทำงานจากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีนายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต. ครูผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นและเสนอแนะการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาในครั้งนี้
ทั้งนี้ หลังการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการศึกษา เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ทางคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ จะนำข้อเสนอในที่ประชุมทั้งหมดไปทำแผน ปรับปรุงการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตภายหลังการเลือกตั้ง
ครูผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึง วิธีการชักจูงเยาวชนให้เข้ารับการศึกษาว่า ใช้แนวทางการโน้มน้าวใจผู้ปกครองและเยาวชนในพื้นที่ให้เข้ารับการศึกษาในระบบ เพื่อให้เข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐาน ซึ่งหากไม่สามารถโน้มน้าวใจเยาวชนและผู้ปกครองให้ส่งบุตรหลานเข้าสู่ระบบการศึกษาตามปกติได้ ก็จะใช้วิธีโน้มน้าวเพื่อให้เข้าสู่ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างน้อยให้ศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้ ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังพบว่า เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ไม่นิยมพูดภาษาไทย ซึ่งจะมีการวางแผนและส่งเสริมในลำดับต่อไป
นอกจากนี้ ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวเสนอให้ทุกฝ่ายมีความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นคงแก่ชาติบ้านเมือง โดยเสนอให้แก้ปัญหาการไม่มีงานทำหลังจบการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่เป็นอันดับแรก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา