คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ "อำนาจเจริญ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี" ออกตรวจประเมินค้นหาหมู่บ้านคนดี และหมู่บ้านต้นแบบสมุนไพรที่อำเภอพนา ปทุมราชวงศา และอำเภอชานุมาน

01 ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ที่ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านคำเดือย หมู่ที่ 2 , 8 และหมู่ที่ 12 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 3 ดี และหมู่บ้านสมุนไพร ที่ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าประกวด โดยนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายอาคม กินาวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานนำคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ "อำนาจเจริญ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี" สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านสมุนไพรต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ในการลงพื้นที่ออกตรวจผลการดำเนินงานของหมู่บ้านดังกล่าว เพื่อตรวจประเมินตามตัวชี้วัด งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน มีการจัดการสิ่งแวดล้อม สะอาดสวยงาม มีกิจกรรมการออกกำลังกาย จิตอาสา และดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบสมุนไพรนำร่อง เพื่อให้ทราบถึงผลจากการดำเนินงานอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ออกตรวจประเมินเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561ที่อำเภอพนา หมวดคนดีและนำร่องสมุนไพร ที่บ้านปทุมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลพระเหลา,หมวดคนดี บ้านโนนทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลไม้กลอน และนำร่องสมุนไพรบ้านผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลจานลาน วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่อำเภอปทุมราชวงศา หมวดคนดี บ้านโคกพระ หมู่ที่ 10 ตำบลนาป่าแซง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 7 ตำบลนาหว้า หมวดนำร่องสมุนไพร บ้านนาผาง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วย และบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า จากนั้น ในวันที่ 3-4 กันยายน 2561 ที่อำเภอเมือง วันที่ 5 กันยายน 2561 ที่อำเภอลืออำนาจ เพื่อสรุปคัดเลือกหมู่บ้านชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ร่วมในงานมหกรรม "อำนาจเจริญ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี" เดือนกันยายน 2561

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประกาศิต สุวะทอง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ