อ.ผาขาว จ.เลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำเพื่อหาแนวทางและมาตรการโดยชุมชนตาม "โครงการงานบุญ งานศพปลอดเหล้า ตำบลโนนป่าซาง"

31T17:39:52.010Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

อำเภอผาขาว จังหวัดเลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำเพื่อหาแนวทางและมาตรการโดยชุมชนตาม "โครงการงานบุญ งานศพปลอดเหล้า ตำบลโนนป่าซาง"

ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนป่าซาง ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย นายทองอร ชารินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง มอบหมายให้ นายไพรบูลย์ ดีสร้อย ผอ.รร.โนนสว่าง-โสกนกไก่นา เป็นประธานดำเนินการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. ส.อบต. และผู้แทนสถานศึกษาในพื้นทีตำบลโนนป่าซาง รพ.สต.ห้วยยาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำเพื่อหาแนวทางและมาตรการโดยชุมชนตาม "โครงการงานบุญ งานศพปลอดเหล้า ตำบลโนนป่าซาง"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดโรคอันเกิดจากพฤติกรรมการดื่มเหล้า และการเสียชีวิต การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรบนท้องถนน พร้อมส่งเสริมประเพณีอันดีงามในชุมชนโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิกอบายมุข ซึ่งเป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความร่มเย็น ภายใต้ร่มโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยอย่างยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย