จังหวัดตรัง เร่งระดมความคิดเห็นและปฏิรูปแก้ปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล

29T08:57:57.823Z ส.ค. 2561

จังหวัดตรัง เร่งระดมความคิดเห็นและปฏิรูปแก้ปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล
นายเสริมยศ สมมั่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง ยังประสบปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดยการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในระดับพื้นที่ จึงจำเป็นต้องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล ขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นและปฏิรูปแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดตรัง และเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ราษฎร รวมถึงเพื่อสำรวจออกแบบให้ชุมชนอาศัยอยู่และทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้น 1 , 2 และพื้นที่ป่าชายเลน ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง