สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ม.ราชภัฏยะลา เปิดเวทีประชาคมพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราภัฏยะลา ปี 2561 ถึง 2565

27T10:19:12.523Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (27 ส.ค. 61) ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีประชาคมพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2561 ถึง 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์ SME ไทย วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง สมาพันธ์ SME ไทยกับการพัฒนางานวิจัย สู่การพัฒนายุทธศาสตร์ชายแดนใต้ มี คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมรับฟังเวทีประชาคมในครั้งนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย พ.ศ.2561 ถึง 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทุนวิจัย ให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ โดยร่างยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่ใช้ภาษามลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พืชและสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ต้นแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การท่องเที่ยวความหลากหลายทางชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม และพลังงาน
นอกจากนี้ ภายในเวทีประชาคมมีการเสวนาเรื่อง ทิศทางการสนับสนุนการวิจัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายแสงชัย ธรกุลวานิช รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย นายอุปถัมภ์ ศิริไชย ประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดยะลา นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา นายราเมศ รัตนอรุณ รองผู้อำนวยการ SME Development Bank ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ดร.นิรันดริ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเสวนาในครั้งนี้ และกิจกรรมการนำเสนอยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2561 ถึง 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา