สภาพลเมืองสุรินทร์ รวมพลังจัดงาน "มหกรรมสุขภาวะคนสุรินทร์ อยู่ดี มีสุข" มุ่งเสริมสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาวะคนสุรินทร์ให้มีสุขภาวะที่ดี

26T15:19:43.390Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สภาพลเมืองสุรินทร์ รวมพลังจัดงาน "มหกรรมสุขภาวะคนสุรินทร์ อยู่ดี มีสุข" มุ่งรณรงค์เผยแพร่ต้นแบบนวัตกรรมและรูปแบบการบูรณาการควบคุมปัจจัยเสี่ยงและเสริมสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาวะคนสุรินทร์ให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งกาย ใจ ปัญญาและสังคม
วันนี้ (26 ส.ค. 61) สภาพลเมืองสุรินทร์โนวเจียเมียนเซาะ ได้ร่วมกันจัดงาน "มหกรรมสุขภาวะคนสุรินทร์ อยู่ดี มีสุข" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เผยแพร่ต้นแบบนวัตกรรมและรูปแบบการบูรณาการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะคนสุรินทร์และเสริมสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาวะให้คนสุรินทร์ มีสุขภาวะที่ดี ทั้งกาย ใจ ปัญญาและสังคม โดยมีนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ "สถานการณ์และทิศทางการขับเคลื่อนงานสุขภาวะแบบบูรณาการและยั่งยืน" จากนั้นได้มีการประกาศยุทธศาสตร์สุขภาวะคนสุรินทร์ พ.ศ.2562 - 2564 นำโดยนายศักดา เชื้ออินทร์ ประธานประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ด้านเกษตรอินทรีย์ 2.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 3.การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะ 4. สิทธิด้านสุขภาพ การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม และ 5. ความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย
นอกจากนี้ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ยังได้ร่วมเสวนา "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาวะคนสุรินทร์แบบมีส่วนร่วม" การนำเสนอการดำเนินงานของบุคคลและพื้นที่ต้นแบบ "คนบันดาลใจ : ทางเลือก ทางรอดสุขภาวะคนสุรินทร์เป็นอย่างไร" การร่วมร้องเพลง เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการขับเคลื่อนสุขภาวะคนสุรินทร์ อยู่ดี มีสุข การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยกลุ่มเยาวชนต้นกล้ากันตรึม หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ การออกบูธจัดนิทรรศการและการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ จากภาคีเครือข่าย จำนวน 21 องค์กร มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน
นางลาวัณย์ งามชื่น ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด กล่าวว่า สภาพลเมืองสุรินทร์โนวเจียเมียนเซาะ เป็นการรวมตัวของภาคประชาสังคม ได้แก่ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ นักวิชาการและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านสุขภาพในจังหวัดสุรินทร์ มีต้นแบบและนวัตกรรมการจัดการทางสุขภาพภาคประชาชน ด้านอาหารปลอดภัย ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่-เหล้า-อาหาร-ออกกำลังกาย-ยาเสพติดในพื้นที่ระดับจังหวัด การลดปัจจัยเสี่ยงและสิทธิสุขภาพ เป็นจำนวนมากที่มีคุณค่า น่าชื่นชม จึงได้นำมาแบ่งปันขยายผลต่อบุคคล องค์กรและสังคมคนสุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพและเสริมพลังขบวนองค์กรภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัด ให้สามารถทำงานด้านสุขภาพเชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์