กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา ส่งเสริม GLP ในกิจการมันสำปะหลัง

23T13:31:20.900Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา ส่งเสริม GLP ในกิจการมันสำปะหลัง ร่วมขับเคลื่อนสีคิ้วโมเดลสู่อุตสาหกรรมและการเกษตรอย่างยั่งยืน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. ร่วมมือกับบริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเลขานุการสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้นำชุมชน สถานประกอบกิจการและแกนนำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสีคิ้วโมเดลสู่อุตสาหกรรมและการเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี หรือ GLP โดยได้มีการให้ความรู้และประโยชน์ของการนำ GLP ไปใช้ในกิจการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ชุมชนตำบลมิตรภาพในอำเภอสีคิ้ว จำนวน 9 หมู่บ้าน นำแนว GLP ไปใช้ในกิจการมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิต

ทั้งนี้ พื้นที่ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นตำบลนำร่องในการขับเคลื่อน " สีคิ้วโมเดลสู่อุตสาหกรรมและการเกษตรอย่างยั่งยืนต้นแบบ" ในมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม ซึ่งในมิติภาคสังคมยั่งยืนนั้น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่นำ GLP ไปใช้ในกิจการของตนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าถึงสิทธิแรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานบังคับ มีค่าตอบแทนที่ถูกต้อง มีความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะด้านสารเคมี เสรีภาพและสวัสดิการ ที่เหมาะสม แสดงให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รับรู้ถึงการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบ ทางสังคมด้านแรงงานของผู้ประกอบการไทยอีกทางหนึ่งด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิตยา คุณสิม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย