กรมอาเซียน ส่งมอบห้องสมุดอาเซียน 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 43 ให้แก่โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

13 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียน 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 43 ให้แก่โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ส่วนราชการ คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานจำนวนมาก
นายชัยสิริ อนะมาน กล่าวว่า โครงการห้องสมุดอาเซียน 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เป็นหนึ่งในโครงการการสร้างความตระหนักรู้ที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศแล้วจำนวน 42 แห่งใน 42 จังหวัด และโรงเรียนพนมดงรักวิทยา เป็นโรงเรียนแห่งที่ 43 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียนในครั้งนี้ นอกจากการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแล้ว คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ยังได้จัดเตรียมนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนการแสดงบนเวทีของนักเรียน พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการต่างประเทศ แนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์