จังหวัดระนอง เตรียมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในศาลากลางจังหวัด ในระหว่างวันที่ 16-18 ก.ค. 61

13T11:14:06.177Z ก.ค. 2561

จังหวัดระนอง เตรียมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในศาลากลางจังหวัด ในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561
เช้าวันนี้ (13 ก.ค. 61) ที่ห้องรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในศาลากลางจังหวัดระนอง หรือ การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) โดยกำหนดฝึกซ้อมจริง ในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ตามแผนฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัดระนอง ประจำปี 2561
ทั้งนี้ นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง กล่าวว่า เพื่อให้หน่วยงานภายในศาลากลางจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงานของตนเอง เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมของการบังคับบัญชา การประสานงานในห้วงของการเกิดสถานการณ์จริง ที่สำคัญเป็นการเช็คระบบการเตือนภัย ความพร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการป้องกันภัย
การฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในครั้งนี้ มี 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก คือ การให้ความรู้แก่หน่วยงานภายในศาลากลางจังหวัด กำหนดจัดขึ้นในวันนี้ (13 ก.ค. 61) ส่วนที่สอง คือ การฝึกปฏิบัติจริง กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ในส่วนนี้ไม่ได้กำหนดวันปฏิบัติจริง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความพร้อม ความสมจริงกับการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนที่กำหนดไว้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรวิทย์ คำวังพฤกษ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวศ.ระนอง