จ.อุดรธานี จัดงานมหกรรมเมืองสมุนไพร สบายดี กินดีอยู่ดี 4.0

11T21:31:18.130Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ภายใต้คำขวัญ มหกรรมเมืองสมุนไพรสบายดีกินดีอยู่ดี 4.0 ระหว่างวันที่ 11- 15 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี
วันนี้ (11 ก.ค. 61 ) เวลา 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี โดยมีคณะผู้จัดงานมหกรรมภูมิปัญญา สมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม
นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขยายเมืองสมุนไพร เพื่อให้พัฒนาไปสู่ระดับภูมิภาคอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเศรษฐกิจของชุมชนนั้น จังหวัดอุดรธานีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้รับสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2561 งบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีกิจกรรมหลักเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาด สำหรับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดพืชสมุนไพรเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริโภคให้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรในราคายุติธรรม และเพื่อเพิ่มรายได้และช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs สหกรณ์วิสาหกิจชุมชนด้านสมุนไพร
โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตผู้ประกอบการ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชนด้านสมุนไพรภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 60 ล้านค้า ส่วนที่ 2 การจัดให้คำปรึกษาแนะนำและความรู้ที่จำเป็นในการผลิตเอกพันธ์สมุนไพรให้มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน มีการตรวจฐานตรวจธาตุเจ้าเรือน แนะนำสาธิตการรับประทานอาหารประจำธาตุเจ้าเรือน แนะนำการใช้ยาสมุนไพรโดยแพทย์แผนไทย มีการให้บริการตรวจรักษาโรคด้วยวิธีทางแพทย์แผนไทย อาทิ การพอกเข่าให้กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าโดยโรงพยาบาลอุดรธานี การจ่ายยาสมุนไพรตามสูตรตำรับยาในผู้ป่วยกลุ่มอัมพฤกษ์อัมพาตโดยโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง และกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยจัดให้มีพื้นที่สำหรับเจรจาธุรกิจ Business matching ของผู้ประกอบการและผู้ผลิต ส่วนที่ 3 การจัดนิทรรศการและเวทีกลางมีการจัดแสดงนิทรรศการเป็นการรวบรวมเนื้อหาตามรูปแบบการจัดงานกลุ่มเมืองสมุนไพร สบายดีกินดีอยู่ดี 4.0 ทั้งหมด ด้วยตัวอย่างของจริงหรือจำลองเสมือนจริงซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นำเสนอผลงานการแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง การนำเสนอผลงานของพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านสมุนไพรของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ อำเภอกู่แก้ว อำเภอน้ำโสม และตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ การแสดงสาธิตหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเกี่ยวกับสมุนไพรในเวที
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มพืชสมุนไพร พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพมากขึ้น สนับสนุนเครือข่ายด้านสมุนไพรและดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและรูปแบบการพัฒนาเมืองสมุนไพร สนับสนุนให้อุดรธานีเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี