Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน

20T14:27:26.023Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Safety Thailand ในสถานศึกษา กับเยาวชนสู่วัยแรงงาน” พร้อมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน” และพิธีลงนามความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา” ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีแนวทางการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”และแผนปฏิบัติการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ที่สำคัญ 3 ประการด้วยกัน คือ สร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ เคร่งครัดการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยฯ และสร้างกลไกประชารัฐในการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการ “Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน” เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้มีกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาและรณรงค์เรื่องความปลอดภัย
สำหรับการลงนามความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการร่วมกันปลูกจิตสำนึกและสร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย รวมทั้งพัฒนาพฤติกรรม ด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันในสังคมไทยให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาปลอดภัยต้นแบบดีเด่น แก่โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์) สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในแก่นักเรียนและบุคลากรด้านการศึกษาของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิตยา คุณสิม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย