สนช. ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ติดตามโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถี "ไทยนิยม ยั่งยืน"

15T14:09:11.683Z พ.ค. 2561

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ติดตามโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถี "ไทยนิยม ยั่งยืน"
วันนี้ (15 พ.ค. 61) ที่โรงเรียนวัดนาวง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ประธานคณะอนุกรรมการโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ภาคใต้ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ของรัฐบาล ภายใต้โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถี "ไทยนิยม ยั่งยืน" โดยมีนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อำเภอ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมรายงานผลการดำเนินงานในโครงการ
สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ระดับตำบล ชุมชน จำนวน 17 ทีม ประกอบด้วย ทีมตำบล 13 ทีม และทีมเทศบาล จำนวน 4 ทีม รับผิดชอบการดำเนินงานรวม 115 หมู่บ้าน 63 ชุมชน โดยจากการลงพื้นที่ทำเวทีประชาคมในครั้งที่ 1 สามารถสรุปจำนวนปัญหาความต้องการที่ได้จากการลงพื้นที่ได้ใน 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 134 เรื่อง ด้านการเกษตร 59 เรื่อง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 33 เรื่อง ด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 91 เรื่อง ด้านสาธารณสุข 14 เรื่อง และด้านความมั่นคง 47 เรื่อง ซึ่งในการลงพื้นที่เพื่อจัดทำเวทีประชาคมในครั้งที่ 2 และ 3 หมู่บ้าน ชุมชน มีความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการได้เอง และร่วมมือกันปฏิบัติในกิจกรรมที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่ได้จากเวที 1 ไปร่วมในเวทีที่ 3 เพื่อสร้างการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ตาม จากพบว่าจากการลงพื้นที่ 1-3 จำนวนประชาชนเข้าร่วมประชาคมน้อยลง ทางอำเภอจึงได้เตรียมการจัดกิจกรรมร่วมเพื่อลงพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน อาทิ ตลาดนัดสินค้าราคาถูก ลดค่าครองชีพ การให้บริการด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ๆ และการจำหน่ายผลผลิตของเกษตร กลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ เป็นต้น ส่วนข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 พบว่าในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ได้เข้าดำเนินการลงพื้นที่ในครั้งที่ 3 รวมทั้งสิ้น 1,657 หมู่บ้าน ชุมชน ครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ แล้ว และโดยมีตัวเลขผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 152,408 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ สุภาแดง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช