สนช.ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน

08T10:12:41.207Z พ.ค. 2561

สนช.ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการ สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน เผยแพร่โครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลสู่ประชาชน เพื่อสร้างรายได้และแก้ปัญหาความเดือดร้อน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมพาคณะพบปะประชาชนและตรวจติดตามการดำเนินการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่บ้านโรงนา หมู่ที่ 12 ต.โคกคราม และบ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 13 ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยเปิดเวทีประชาคมให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แจ้งปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน พร้อมส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ เพื่อรับเงินสวัสดิการเพิ่มเติม จากนั้น สนช.จะเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อร่วมพูดคุยกับประชาชน ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อสานต่อนโยบายของรัฐบาลให้สัมฤทธิ์ผล และสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาทหน้าที่อำนาจและผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้สาธารณชนได้รับทราบและได้พบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ตลอดถึงการถกแถลง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการติดตามการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย