สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปิดป้ายชื่อ พระมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต วัดบางพลีใหญ่กลาง จังหวัดสมุทรปราการ

04T09:52:23.097Z เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2561 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ ทรงเปิดป้ายชื่อ พระมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจ มงคลมหาชนบูชิต ซึ่งพระครูพิศาลวุฒิกิจ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2547 และแล้วเสร็จเมื่อปี 2560 โดยเป็นเจดีย์สูง 9 ชั้น สูง 98 เมตร กว้าง 45 เมตร เพื่อเป็นศาสนสถานสำคัญของวัดสำหรับเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายในฯ มีพระบรมสารีริกธาตุ พระแก้วมรกตจำลอง พระพุทธรูปสำคัญๆ เช่น พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย เชียงแสน และอู่ทอง มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติ และนิทานชาดก นอกจากนี้ มีหนังสือพระไตรปิฏก สำหรับให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าไปศึกษาพระธรรมวินัย
สำหรับ วัดบางพลีใหญ่กลาง สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี 2367 ได้รับพระราชทานวิสุคามสีมาเมื่อปี 2478 ปัจจุบัน มีพระสงฆ์ 38 รูป และสามเณร 1 รูป
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว