พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดราษฎร์นิมิต (ท่าเหว) จังหวัดเพชรบุรี

16 มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (16 มี.ค. 2561) เวลา 17.34 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดราษฎร์นิมิต (ท่าเหว) ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ซึ่งทางวัดฯ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา จัดสร้างขึ้น ทดแทนอุโบสถหลังเดิมที่ทรุดโทรมลง เพื่อเป็นศาสนสถานสำหรับภิกษุสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรมตามพระวินัยบัญญัติ ตลอดจนให้พุทธศาสนิกชนใช้ประกอบพิธีกรรมตามพุทธประเพณี
วัดราษฎร์นิมิต เดิมชื่อ วัดท่าเหว จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2482 ปัจจุบัน มีภิกษุสงฆ์ 6 รูป , มีพระครูญาณสิทธิโสภณ ญาณคุตโต เป็นเจ้าอาวาส
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ และโรงพยาบาลท่ายาง ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาโรคทั่วไป และให้บริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎร มีผู้ไปรับบริการจำนวน 90 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ และระบบทางเดินหายใจ
ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ ภายในบริเวณวัดราษฎร์นิมิต (ท่าเหว) อย่างทั่วถึง
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ณฐอร มีสิทธิ์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา