จ.นครศรีธรรมราช แจ้งประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 8 เขต

08T13:31:10.493Z ธ.ค. 2561

จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 8 เขต
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนให้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
1.การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 101 ก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 28 วรรคหนึ่ง โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 8 คน มีเขตเลือกตั้งจำนวน 8 เขต ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย ท้องที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะตำบลท่าไร่ ปากนคร บางจาก ไชยมนตรี มะม่วงสองต้น โพธิ์เสด็จ ท่าเรือ ท่าซัก และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย ท้องที่อำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ และหัวไทร เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย ท้องที่อำเภอพระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ชะอวด และจุฬาภรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย ท้องที่อำเภอทุ่งสง และบางขัน เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย ท้องที่อำเภอทุ่งใหญ่ ถ้าพรรณรา ฉวาง และพิปูน เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย ท้องที่อำเภอร่อนพิบูลย์ ลานสกา ช้างกลาง และนาบอน เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย ท้องที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ยกเว้นตำบลท่าไร่ ปากนคร บางจาก ไชยมนตรี มะม่วงสองต้น โพธิ์เสด็จ ท่าเรือ ท่าซัก และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) และอำเภอท่าศาลา เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย ท้องที่อำเภอสิชล ขนอม นบพิตำ และพรหมคีรี
2.การประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 บัดนี้ ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเสร็จสิ้น และประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครโดยแยกเป็นรายกลุ่มทุกกลุ่ม และทุกวิธีการสมัครในเขตอำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบ ส.ว.26/อ. เรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป โดยสามารถดูข้อมูลได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานปกครอง ที่ทาการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 3)
ทั้งนี้ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช https://www.pokkrongnakhon.com หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-7535-6133

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิมล หนูแก้ว

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช