ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

08T08:37:27.077Z ธ.ค. 2561

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานเกิดสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย พร้อมร่วมกับจังหวัด หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เกิดสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจ ความเสียหาย พร้อมร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ประสานจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป

หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย