ศาสตร์พระราชา โครงการไทยนิยม ยั่งยืน รากฐานการพัฒนาประเทศ

08T06:04:32.063Z ธ.ค. 2561

นายกรัฐมนตรี ระบุ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ ที่รัฐบาลให้สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเป็นอย่างมาก

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล ในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ในทุกระดับ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรในทุกมิติ โดยการสร้างความตระหนักรู้ถึงหน้าที่พลเมือง บทบาทหน้าที่ของประชาชน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่ 4 ครั้ง ครอบคลุม 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร หรือกว่า 82,000 หมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ มีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคมทังสิ้นกว่า 8 ล้าน 7 แสนคน มีประเด็นปัญหาประชาชนมากว่า 7 แสนรายการ แบ่งเป็น 6 ด้านหลัก มากสุดคือด้านโครงสร้างพื้นฐานกว่าร้อยละ 52 ด้านการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต ซึ่งรัฐบาลนำมาจัดทำเป็นแผนงานสำคัญ 3 แผน ได้แก่ แผนงานเสริมสร้างศุกยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐราว 13 ล้านคน ครอบคลุมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โดยดำเนินการใน 4 เรื่อง ได้แก่ การมีงานทำ การึกอาชีพ – เสริมความรู้ การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นที่มาของมาตรการต่างๆ ล่าสุดคือการช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า สำหรับครัวเรือนของผู้มีรายงานได้น้อย เป็นต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คณิต จินดาวรรณ / สวท. คณิต จินดาวรรณ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย