กกต.ประจำจังหวัดสมุทรปราการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือก ส.ว.จังหวัดสมุทรปราการ

07T15:14:36.180Z ธ.ค. 2561

กกต.ประจำจังหวัดสมุทรปราการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือก ส.ว.จังหวัดสมุทรปราการ

นายปฐมพงษ์ โพธิโต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือก ส.ว. จังหวัดสมุทรปราการและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัด ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือก ส.ว.จังหวัดสมุทรปราการและเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัด ร่วมประชุม
การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภา จำนวนทั้งหมด 200 คน ดำรงตำแหน่งได้คราวละ 5 ปี เป็นได้วาระเดียว ซึ่งโครงสร้างการเลือก ส.ว. จะต้องมีคณะกรรมการการเลือกทั้งระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะกรรมการ ส่วนระดับอำเภอ ก็จะมีนายอำเภอเป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมอยู่ด้วย โดยการเลือก ส.ว.ในครั้งนี้ เป็นการเปิดให้ 10 กลุ่มอาชีพมาสมัครรับเลือก เพื่อให้ผู้สมัครเลือกกันเองให้เป็นตัวแทนในระดับอำเภอ เพื่อมาเลือกในระดับจังหวัด และระดับประเทศ
สำหรับกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้ วันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 16 ธันวาคม 2561 วันเลือกระดับจังหวัดวันที่ 22 ธันวาคม 2561 และวันเลือกระดับประเทศ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการมีผู้มาสมัครสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 จังหวัดสมุทรปราการ จาก 10 กลุ่ม จำนวน 110 คน เป็นผู้สมัครอิสระ 101 คน องค์กร 9 คน โดยทุกกลุ่มจะต้องมารายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนดและเลือกกันเองให้เหลือกลุ่มละ 3 คน ส่วนกลุ่มใดมีผู้มารายงานตัวไม่เกิน 3 คนไม่ต้องดำเนินการลงคะแนน ผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละกลุ่มจะได้รับเลือกระดับอำเภอ เพื่อมาเลือกในระดับจังหวัด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่เทศบาลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อเลือกกันเองเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปเลือกระดับประเทศต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัญญรัตน์ เกียรติสุภา

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ